ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต


บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา

ข้อคำถาม TQF ค่าเฉลี่ยรวม 4.29

จำนวนผู้ตอบ 622 คน
ข้อคำถาม TQF ค่าคะแนนเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ ร้อยละ
1. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 4.56 มากที่สุด 91.22
1.1. มีความยึดมั่นความดีงามในทางวิชาการ ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละและมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่น 4.58 มากที่สุด 91.60
1.2. มีวินัย ตรงต่อเวลา และรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 4.54 มากที่สุด 90.81
1.3. เคารพสิทธิของผู้อื่น คำนึงถึงความเสมอภาค รวมถึงระเบียบและกฎเกณฑ์ในสังคม 4.56 มากที่สุด 91.25
2. ด้านความรู้ 4.18 มาก 83.61
2.1. มีความสามารถอธิบายหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาวิชาที่ศึกษา 4.21 มากที่สุด 84.20
2.2. มีความสามารถในการบูรณาการเนื้อหาในสาขาวิชาชีพและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 4.15 มาก 83.10
2.3. มีความสามารถประเมินค่า โดยอาศัยข้อเท็จจริงในการตัดสินใจ 4.18 มาก 83.54
3. ด้านทักษะทางปัญญา 4.12 มาก 82.32
3.1. มีความสามารถเชิงคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ อย่างเป็นระบบ 4.13 มาก 82.65
3.2. มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ไปบูรณาการกับศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาได้ 4.18 มาก 83.70
3.3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม/องค์ความรู้ใหม่ได้ 4.03 มาก 80.60
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 4.46 มากที่สุด 89.19
4.1. มีจิตสำนึกต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 4.59 มากที่สุด 91.82
4.2. มีความสามารถในการปรับตัวในการทำงานร่วมกับผู้อื่น 4.52 มากที่สุด 90.36
4.3. มีภาวะการเป็นผู้นำ ช่วยเหลือผู้อื่นและแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 4.27 มากที่สุด 85.40
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 4.12 มาก 82.46
5.1. มีความสามารถเลือกใช้ทักษะทางภาษาและรูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสม 4.13 มาก 82.65
5.2. มีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการรวบรวมข้อมูล ติดต่อสื่อสาร จัดการและนำเสนอข้อมูลได้ 4.20 มาก 83.92
5.3. มีความสามารถนำเทคนิคทางสถิติ และทางคณิตศาสตร์พื้นฐานมาใช้ในการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์และนำเสนอประเด็นต่าง ๆ ได้ 4.04 มาก 80.82

ข้อคำถาม PLOs ค่าเฉลี่ยรวม...

คณะมีงานทำจำนวนผู้ตอบคิดเป็นร้อยละจำนวนยังไม่ได้ตอบคิดเป็นร้อยละ
ผลิตกรรมการเกษตร
450
84
18.67
366
81.33
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
120
37
30.83
83
69.17
เศรษฐศาสตร์
205
35
17.07
170
82.93
ศิลปศาสตร์
85
9
10.59
76
89.41
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
79
77
97.47
2
2.53
สารสนเทศและการสื่อสาร
47
6
12.77
41
87.23
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
63
19
30.16
44
69.84
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
161
43
26.71
118
73.29
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
146
33
22.60
113
77.40
วิทยาศาสตร์
169
62
36.69
107
63.31
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
122
38
31.15
84
68.85
บริหารธุรกิจ
611
28
4.58
583
95.42
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
75
40
53.33
35
46.67
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
208
86
41.35
122
58.65
พัฒนาการท่องเที่ยว
117
25
21.37
92
78.63
รวม 2,65862223.402,03676.60

มีปัญหาเกี่ยวกับระบบหรือแนะนำแนวทางการพัฒนาระบบ

© โทร.086-578-8433 คุณฐิติกร บุญราศรี