ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา


ค่าเฉลี่ยรวม TQF 4.15


จำนวนผู้ตอบ 414 คน
คุณลักษณะ ค่าคะแนนเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ ส่วนเบี่ยงเบน ร้อยละ      
 
1. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
4.48มาก0.6789.53
 
1.1. มีความยึดมั่นความดีงามในทางวิชาการ ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละและมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่น
4.50มาก0.8289.92
 
1.2. มีวินัย ตรงต่อเวลา และรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
4.45มาก0.8289.00
 
1.3. เคารพสิทธิของผู้อื่น คำนึงถึงความเสมอภาค รวมถึงระเบียบและกฎเกณฑ์ในสังคม
4.48มาก0.8289.67
 
2. ด้านความรู้
4.08มาก0.9681.51
 
2.1. มีความสามารถอธิบายหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาวิชาที่ศึกษา
4.09มาก1.1281.80
 
2.2. มีความสามารถในการบูรณาการเนื้อหาในสาขาวิชาชีพและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
4.06มาก1.1281.18
 
2.3. มีความสามารถประเมินค่า โดยอาศัยข้อเท็จจริงในการตัดสินใจ
4.08มาก1.1281.54
 
3. ด้านทักษะทางปัญญา
4.01มาก0.9680.29
 
3.1. มีความสามารถเชิงคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ อย่างเป็นระบบ
4.03มาก1.1280.57
 
3.2. มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ไปบูรณาการกับศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาได้
4.09มาก1.1281.85
 
3.3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม/องค์ความรู้ใหม่ได้
3.92มาก1.1278.46
 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.36มาก0.8687.18
 
4.1. มีจิตสำนึกต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
4.50มาก1.1289.92
 
4.2. มีความสามารถในการปรับตัวในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
4.40มาก1.1288.07
 
4.3. มีภาวะการเป็นผู้นำ ช่วยเหลือผู้อื่นและแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
4.18มาก1.1283.55
 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
4.01มาก0.8680.17
 
5.1. มีความสามารถเลือกใช้ทักษะทางภาษาและรูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสม
4.02มาก1.1280.31
 
5.2. มีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการรวบรวมข้อมูล ติดต่อสื่อสาร จัดการและนำเสนอข้อมูลได้
4.11มาก1.1282.16
 
5.3. มีความสามารถนำเทคนิคทางสถิติ และทางคณิตศาสตร์พื้นฐานมาใช้ในการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์และนำเสนอประเด็นต่าง ๆ ได้
3.90มาก1.4178.05

ข้อคำถาม PLOs

คณะมีงานทำ จำนวนผู้ตอบ คิดเป็นร้อยละ จำนวนยังไม่ได้ตอบคิดเป็นร้อยละ 
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 161  8  4.97  153 95.03 
วิทยาลัยพลังงานทดแทน 79  8  10.13  71 89.87 
สารสนเทศและการสื่อสาร 45  6  13.33  39 86.67 
เศรษฐศาสตร์ 206  13  6.31  193 93.69 
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 63  19  30.16  44 69.84 
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 122  38  31.15  84 68.85 
วิทยาศาสตร์ 167  65  38.92  102 61.08 
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 116  38  32.76  78 67.24 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 75  40  53.33  35 46.67 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 206  89  43.20  117 56.80 
พัฒนาการท่องเที่ยว 118  27  22.88  91 77.12 
บริหารธุรกิจ 611  11  1.80  600 98.20 
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 145  36  24.83  109 75.17 
ผลิตกรรมการเกษตร 449  7  1.56  442 98.44 
ศิลปศาสตร์ 85  9  10.59  76 89.41 
         

มีปัญหาเกี่ยวกับระบบหรือแนะนำแนวทางการพัฒนาระบบ

© โทร.086-578-8433 คุณฐิติกร บุญราศรี