ความพึงพอใจของบัณฑิตใหม่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรปีการศึกษา
จำนวนบัณฑิต 3118 คน
ความพึงพอใจ 3.58
ทักษะเพิ่มเติมที่ต้องการมากที่สุด 2654 คน ด้านภาษาต่างประเทศ คิดเป็น 85%

กราฟแสดงความพึงพอใจภาพรวมของบัณฑิตใหม่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร

ทักษะที่บัณฑิตต้องการเพิ่มเติม

Chart...

ความพึงพอใจของบัณฑิตใหม่ที่มีต่อหลักสูตร

1.1 ชื่อเสียง/การยอมรับในสาขาวิชา ก่อให้เกิดความได้เปรียบต่อการแข่งขันในตลาดแรงงาน3.453.303.423.663.333.353.543.473.183.353.303.403.473.51 3.533.82
1.2 ชื่อสาขาวิชา สามารถนำไปใช้สมัครงานได้ครอบคลุมตำแหน่งงานที่สมัคร3.533.593.493.743.663.313.373.673.423.223.273.503.463.46 3.673.78
1.3 กิจกรรมของสาขาวิชาได้บ่มเพาะให้เกิดความตระหนัก/รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม3.773.613.843.923.963.804.043.613.453.713.753.713.863.77 3.934.14
2.1 มีความทันสมัยตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน3.473.733.583.543.473.453.733.533.243.283.353.383.393.24 3.523.71
2.2 สามารถนำไปประยุกต์ใช้ บูรณาการในการทำงาน ประกอบอาชีพ ศึกษาต่อได้3.673.753.803.723.763.573.813.683.633.443.533.563.723.51 3.723.94
3.1 หลังสำเร็จการศึกษา สามารถนำไปเพิ่มรายได้3.493.693.563.543.383.493.523.533.473.143.323.493.603.46 3.443.64
3.2 หลังสำเร็จการศึกษา สามารถนำไปต่อยอดการทำงาน ประกอบอาชีพ ศึกษาต่อได้3.674.003.733.703.733.493.623.723.723.413.373.633.753.61 3.624.00

ความพึงพอใจของบัณฑิตใหม่ที่มีต่อหลักสูตร

ข้อคำถาม ค่าเฉลี่ย ค่า SD. จำนวน(คน) แปลผล
1.ความพึงพอใจสาขาวิชา
1.1 ชื่อเสียง/การยอมรับในสาขาวิชา ก่อให้เกิดความได้เปรียบต่อการแข่งขันในตลาดแรงงาน

3.45

0.86

3,107

ปานกลาง

1.2 ชื่อสาขาวิชา สามารถนำไปใช้สมัครงานได้ครอบคลุมตำแหน่งงานที่สมัคร

3.53

0.89

3,107

มาก

1.3 กิจกรรมของสาขาวิชาได้บ่มเพาะให้เกิดความตระหนัก/รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

3.77

0.88

3,107

มาก

2.ความพึงพอใจในเนื้อหาวิชาของสาขาวิชาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
2.1 มีความทันสมัยตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน

3.46

0.82

3,107

ปานกลาง

2.2 สามารถนำไปประยุกต์ใช้ บูรณาการในการทำงาน ประกอบอาชีพ ศึกษาต่อได้

3.67

0.80

3,107

มาก

3.สำหรับผู้ที่มีงานทำก่อนเข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
3.1 หลังสำเร็จการศึกษา สามารถนำไปเพิ่มรายได้

3.49

0.89

834

ปานกลาง

3.2 หลังสำเร็จการศึกษา สามารถนำไปต่อยอดการทำงาน ประกอบอาชีพ ศึกษาต่อได้

3.66

0.88

834

มาก

ทักษะที่ต้องการเพิ่มเติมของบัณฑิตใหม่

มีปัญหาเกี่ยวกับระบบหรือแนะนำแนวทางการพัฒนาระบบ

© โทร.086-578-8433 คุณฐิติกร บุญราศรี