ความพึงพอใจของบัณฑิตใหม่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร 2563
จำนวนบัณฑิต 2660 คน
ความพึงพอใจ 3.57
ทักษะเพิ่มเติมที่ต้องการมากที่สุด 2261 คน ด้านภาษาต่างประเทศ คิดเป็น 85%

กราฟแสดงความพึงพอใจภาพรวมของบัณฑิตใหม่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร

ทักษะที่บัณฑิตต้องการเพิ่มเติม

Chart...

ความพึงพอใจของบัณฑิตใหม่ที่มีต่อหลักสูตร

1.1 ชื่อเสียง/การยอมรับในสาขาวิชา ก่อให้เกิดความได้เปรียบต่อการแข่งขันในตลาดแรงงาน3.453.313.423.633.513.353.533.503.183.373.393.353.473.51 3.483.77
1.2 ชื่อสาขาวิชา สามารถนำไปใช้สมัครงานได้ครอบคลุมตำแหน่งงานที่สมัคร3.523.593.493.733.783.303.373.643.443.253.333.473.483.47 3.643.74
1.3 กิจกรรมของสาขาวิชาได้บ่มเพาะให้เกิดความตระหนัก/รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม3.773.593.823.903.993.814.013.633.473.713.793.663.853.77 3.884.10
2.1 มีความทันสมัยตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน3.463.723.583.533.573.453.713.523.273.293.363.343.393.25 3.503.64
2.2 สามารถนำไปประยุกต์ใช้ บูรณาการในการทำงาน ประกอบอาชีพ ศึกษาต่อได้3.663.723.793.673.843.573.773.673.693.473.543.523.733.52 3.673.85
3.1 หลังสำเร็จการศึกษา สามารถนำไปเพิ่มรายได้3.463.573.493.433.453.463.543.513.483.113.373.263.603.59 3.403.33
3.2 หลังสำเร็จการศึกษา สามารถนำไปต่อยอดการทำงาน ประกอบอาชีพ ศึกษาต่อได้3.644.003.663.603.643.463.653.703.763.393.403.423.773.71 3.583.83

ความพึงพอใจของบัณฑิตใหม่ที่มีต่อหลักสูตร

ข้อคำถาม ค่าเฉลี่ย ค่า SD. จำนวน(คน) แปลผล
1.ความพึงพอใจสาขาวิชา
1.1 ชื่อเสียง/การยอมรับในสาขาวิชา ก่อให้เกิดความได้เปรียบต่อการแข่งขันในตลาดแรงงาน

3.45

0.85

2,660

ปานกลาง

1.2 ชื่อสาขาวิชา สามารถนำไปใช้สมัครงานได้ครอบคลุมตำแหน่งงานที่สมัคร

3.52

0.88

2,660

มาก

1.3 กิจกรรมของสาขาวิชาได้บ่มเพาะให้เกิดความตระหนัก/รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

3.77

0.87

2,660

มาก

2.ความพึงพอใจในเนื้อหาวิชาของสาขาวิชาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
2.1 มีความทันสมัยตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน

3.46

0.80

2,660

ปานกลาง

2.2 สามารถนำไปประยุกต์ใช้ บูรณาการในการทำงาน ประกอบอาชีพ ศึกษาต่อได้

3.66

0.79

2,660

มาก

3.สำหรับผู้ที่มีงานทำก่อนเข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
3.1 หลังสำเร็จการศึกษา สามารถนำไปเพิ่มรายได้

3.46

0.89

726

ปานกลาง

3.2 หลังสำเร็จการศึกษา สามารถนำไปต่อยอดการทำงาน ประกอบอาชีพ ศึกษาต่อได้

3.64

0.88

726

มาก

ระดับด้านภาษาต่างประเทศด้านการฝึกปฏิบัติจริงด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศด้านบัญชีและการเงินด้านเทคนิคการวิจัยsum
ปริญญาตรีปกติ2,1441,6571,4769508517,078
ปริญญาตรีสมทบ7461593334261
ปริญญาโทปกติ17101061659
ปริญญาโทสมทบ12101561154
ปริญญาเอกปกติ10663530
ปริญญาเอกสมทบ4231313