ความพึงพอใจของบัณฑิตใหม่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรปีการศึกษา 2563
จำนวนบัณฑิต 2818 คน
ความพึงพอใจ 3.58
ทักษะเพิ่มเติมที่ต้องการมากที่สุด 2390 คน ด้านภาษาต่างประเทศ คิดเป็น 84%

กราฟแสดงความพึงพอใจภาพรวมของบัณฑิตใหม่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร

ทักษะที่บัณฑิตต้องการเพิ่มเติม

Chart...

ความพึงพอใจของบัณฑิตใหม่ที่มีต่อหลักสูตร

1.1 ชื่อเสียง/การยอมรับในสาขาวิชา ก่อให้เกิดความได้เปรียบต่อการแข่งขันในตลาดแรงงาน3.463.313.433.653.343.353.523.503.193.373.303.413.473.53 3.543.82
1.2 ชื่อสาขาวิชา สามารถนำไปใช้สมัครงานได้ครอบคลุมตำแหน่งงานที่สมัคร3.533.593.503.743.683.323.353.643.423.263.283.523.483.48 3.693.78
1.3 กิจกรรมของสาขาวิชาได้บ่มเพาะให้เกิดความตระหนัก/รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม3.793.593.823.923.953.814.043.633.443.713.753.723.853.79 3.924.14
2.1 มีความทันสมัยตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน3.473.723.603.533.493.453.713.523.243.303.353.393.403.27 3.523.71
2.2 สามารถนำไปประยุกต์ใช้ บูรณาการในการทำงาน ประกอบอาชีพ ศึกษาต่อได้3.673.723.803.723.753.573.793.683.623.473.523.573.733.52 3.723.94
3.1 หลังสำเร็จการศึกษา สามารถนำไปเพิ่มรายได้3.493.673.563.533.403.493.523.523.483.113.343.503.603.53 3.443.64
3.2 หลังสำเร็จการศึกษา สามารถนำไปต่อยอดการทำงาน ประกอบอาชีพ ศึกษาต่อได้3.664.003.723.693.723.493.623.703.743.393.373.643.763.63 3.624.00

ความพึงพอใจของบัณฑิตใหม่ที่มีต่อหลักสูตร

ข้อคำถาม ค่าเฉลี่ย ค่า SD. จำนวน(คน) แปลผล
1.ความพึงพอใจสาขาวิชา
1.1 ชื่อเสียง/การยอมรับในสาขาวิชา ก่อให้เกิดความได้เปรียบต่อการแข่งขันในตลาดแรงงาน

3.46

0.85

2,812

ปานกลาง

1.2 ชื่อสาขาวิชา สามารถนำไปใช้สมัครงานได้ครอบคลุมตำแหน่งงานที่สมัคร

3.53

0.88

2,812

มาก

1.3 กิจกรรมของสาขาวิชาได้บ่มเพาะให้เกิดความตระหนัก/รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

3.79

0.87

2,812

มาก

2.ความพึงพอใจในเนื้อหาวิชาของสาขาวิชาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
2.1 มีความทันสมัยตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน

3.46

0.81

2,812

ปานกลาง

2.2 สามารถนำไปประยุกต์ใช้ บูรณาการในการทำงาน ประกอบอาชีพ ศึกษาต่อได้

3.67

0.80

2,812

มาก

3.สำหรับผู้ที่มีงานทำก่อนเข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
3.1 หลังสำเร็จการศึกษา สามารถนำไปเพิ่มรายได้

3.49

0.90

772

ปานกลาง

3.2 หลังสำเร็จการศึกษา สามารถนำไปต่อยอดการทำงาน ประกอบอาชีพ ศึกษาต่อได้

3.66

0.89

772

มาก

ทักษะที่ต้องการเพิ่มเติมของบัณฑิตใหม่

ระดับด้านภาษาต่างประเทศด้านการฝึกปฏิบัติจริงด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศด้านบัญชีและการเงินด้านเทคนิคการวิจัย
ปริญญาตรีปกติ2,2581,7581,5881,015924
ปริญญาตรีสมทบ7662613336
ปริญญาโทปกติ231514821
ปริญญาเอกปกติ171014312
ปริญญาโทสมทบ121015611
ปริญญาเอกสมทบ42313