ความพึงพอใจของบัณฑิตใหม่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรหมายเหตุ : ข้อมูลนักศึกษาช่วงวันที่อนุมัติสำเร็จการศึกษา 25/9/2564 ถึง 23/9/2565

คณะจำนวน นศ.ที่่จบจำนวน นศ.ที่่ตอบแบบสอบถามคิดเป็นร้อยละ
ผลิตกรรมการเกษตร
626
12
1.92
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
158
21
13.29
เศรษฐศาสตร์
207
10
4.83
ศิลปศาสตร์
151
28
18.54
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
163
29
17.79
วิทยาลัยนานาชาติ
22
0
0
สารสนเทศและการสื่อสาร
77
15
19.48
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
65
9
13.85
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
237
55
23.21
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
211
20
9.48
พยาบาลศาสตร์
0
0
0.00
วิทยาศาสตร์
249
47
18.88
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
191
40
20.94
บริหารธุรกิจ
663
32
4.83
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
108
13
12.04
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
247
16
6.48
พัฒนาการท่องเที่ยว
185
19
10.27
1.
ผลการเรียนรู้ที่หลักสูตรกำหนดมีความชัดเจนและง่ายต่อความเข้าใจ (The learning outcomes that described in the curriculum are clear and easy to understand)
# หัวข้อ จำนวนผู้ตอบ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด avg sd แปลผล
จำนวนผู้ตอบมากที่สุดมากปานกลางน้อยน้อยที่สุดavgsdแปลผล
365
51.0085.0058.009.001.003.94.75 มาก
2.
ระดับของผลการเรียนรู้ที่ได้รับเมื่อสำเร็จการศึกษา (How satisfied are you with the level of learning outcomes after graduation)
# หัวข้อ จำนวนผู้ตอบ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด avg sd แปลผล
จำนวนผู้ตอบมากที่สุดมากปานกลางน้อยน้อยที่สุดavgsdแปลผล
365
46.0082.0054.007.000.003.94.72 มาก
3.
การจัดโปรแกรมการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษามีความเหมาะสมเพียงใด (How appropriate is the educational program in each semester?)
365 คน คิดเป็น 100.0 %
4.
หลักสูตรใช้วิธีการสอนแบบใดที่ท่านชอบและสนใจที่จะเรียนรู้ (What teaching methods in the curriculum do you like?) สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ (Can be answer more than one)
การบรรยาย (Lecture)
154 คน คิดเป็น 42.19 %
การสาธิต (Demonstration)
226 คน คิดเป็น 61.92 %
การอภิปราย (Discussion)
95 คน คิดเป็น 26.03 %
การใช้ข้อคำถาม ถาม - ตอบ ในชั้นเรียน (Questions and answers in class)
132 คน คิดเป็น 36.16 %
การศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง (Self-study)
109 คน คิดเป็น 29.86 %
การทำโครงงานในหัวข้อที่สนใจ (Doing a project of interest)
109 คน คิดเป็น 29.86 %
การศึกษาดูงานสถานที่จริง (Field study)
247 คน คิดเป็น 67.67 %
การใช้การทดลอง/กรณีศึกษา/จำลองสถานการณ์ (Experiments/case studies/ hypothetical situation)
206 คน คิดเป็น 56.44 %
การใช้ปัญหาในการหาคำตอบ (Using problems to find answers)
89 คน คิดเป็น 24.38 %
การลงมือปฏิบัติจริง (Practice)
281 คน คิดเป็น 76.99 %
การแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม (Group activities)
142 คน คิดเป็น 38.9 %
การใช้สื่อและเทคโนโลยี (Use of media and technology)
207 คน คิดเป็น 56.71 %
อื่น ๆ โปรดระบุ..................................(Others, please specify…………)
4 คน คิดเป็น 1.1 %
5.
กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ควรดำเนินการก่อนสำเร็จการศึกษา (The additional activities in curriculum should be undertaken before graduation) สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ (Can be answer more than one)
ไม่มีความจำเป็นต้องจัดอบรมเพิ่มเติม (There is no need for additional training)
26 คน คิดเป็น 7.12 %
การแนะนำแหล่งงาน (Job recommendations)
265 คน คิดเป็น 72.6 %
การเขียนใบสมัครและประวัติส่วนตัว (Career preparation e.g. resume)
205 คน คิดเป็น 56.16 %
การให้ความรู้ (ติว) สำหรับสอบแข่งขัน บรรจุเข้ารับราชการ/วิสาหกิจ (Providing the knowledge (tutoring) for competitive exams into government/enterprise)
170 คน คิดเป็น 46.58 %
การให้ความรู้ (ติว) เพื่อการสอบใบ ประกอบวิชาชีพ (Providing the knowledge (tutoring) for professional license exam)
176 คน คิดเป็น 48.22 %
การเตรียมความพร้อมในการสัมภาษณ์งาน (Preparation of job interview)
227 คน คิดเป็น 62.19 %
การพัฒนาความรู้เพื่อประกอบอาชีพอิสระ (Knowledge Development for self-employment)
228 คน คิดเป็น 62.47 %
อื่น ๆ โปรดระบุ.........................(Others, please specify…………)
5 คน คิดเป็น 1.37 %
6.
จุดเด่นหรืออัตลักษณ์ของหลักสูตร (Strengths or identity of the curriculum) สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ (Can be answer more than one)
รายวิชาที่น่าสนใจ ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน (Courses are interesting and up-to-date)
222 คน คิดเป็น 60.82 %
คณาจารย์ ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ (The instructors had a thorough knowledge and expertise the subject content)
240 คน คิดเป็น 65.75 %
การจัดการที่มุ่งเน้นให้บัณฑิตปฏิบัติงานได้จริง (Management focuses on working efficiently)
240 คน คิดเป็น 65.75 %
การจัดการที่มุ่งเน้นให้บัณฑิตเป็นผู้ประกอบการ (Management focuses on graduate student to be entrepreneur)
129 คน คิดเป็น 35.34 %
อื่น ๆ โปรดระบุ.............................(Others, please specify…………)
8 คน คิดเป็น 2.19 %
7.
ความรู้และทักษะที่ได้รับจากการเรียนในหลักสูตร มีความเพียงพอที่จะทำให้ท่านมีความสามารถในการทำงานได้ดี (The knowledge and skills that you gained in this curriculum are sufficient to encourage you work efficiently.) - If answering this choice (Sufficient), go to question 9 - If answering this choice (Insufficient), go to question 8
365 คน คิดเป็น 100.0 %
8.
ความรู้และทักษะใดที่หลักสูตรจำเป็นต้องมี เพื่อใช้ในการทำงาน (What the knowledge and skills are necessary in your work?) สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ (Can be answer more than one)
คอมพิวเตอร์ โปรแกรม.......... (Computer program........)
26 คน คิดเป็น 7.12 %
ภาษา.........(Language.........)
42 คน คิดเป็น 11.51 %
ความรู้เรื่อง.......(Knowledge...........)
8 คน คิดเป็น 2.19 %
ทักษะ ด้าน..........(Skills.......please specify…………)
12 คน คิดเป็น 3.29 %
อื่น ๆ โปรดระบุ...............................(Others, please specify…………)
3 คน คิดเป็น 0.82 %
9.
ความรู้และทักษะใดที่หลักสูตรควรต้องเพิ่มเติม เพื่อใช้ในการทำงานได้ดียิ่งขึ้น (The knowledge and skills should be added in order to do a better job?) สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ (Can be answer more than one)
การเรียนรู้/ใฝ่รู้ (Learning/curiosity)
156 คน คิดเป็น 42.74 %
การคิดวิเคราะห์ (Analytical thinking)
201 คน คิดเป็น 55.07 %
การตั้งค่าเป้าหมาย (Goal setting)
149 คน คิดเป็น 40.82 %
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective communication)
202 คน คิดเป็น 55.34 %
ความเป็นผู้นำ (Leadership)
165 คน คิดเป็น 45.21 %
การทำงานเป็นทีม (Teamwork)
185 คน คิดเป็น 50.68 %
การบริหารจัดการ (Management)
159 คน คิดเป็น 43.56 %
ทักษะการวางแผนและการแก้ไขปัญหา (Planning and problem-solving skills)
221 คน คิดเป็น 60.55 %
การปรับตัว/ควบคุมอารมณ์ (Adaptive emotion regulation)
159 คน คิดเป็น 43.56 %
การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)
114 คน คิดเป็น 31.23 %
การคิดริเริ่ม (Initiatives)
130 คน คิดเป็น 35.62 %
10.
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อการพัฒนาหลักสูตร (Is there any other feedback you would like to provide?) โปรดระบุ ......................................(Please specify…………)
67 คน คิดเป็น 18.36 %

มีปัญหาเกี่ยวกับระบบหรือแนะนำแนวทางการพัฒนาระบบ

© โทร.086-578-8433 คุณฐิติกร บุญราศรี