ความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา

จำนวนของนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามทัังหมด 153 คน

Chart...