Chart...

การเรียนรู้

# หัวข้อ จำนวนผู้ตอบ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด avg sd แปลผล
1. ผลการเรียนรู้ที่หลักสูตรกำหนดมีความชัดเจนและง่ายต่อความเข้าใจ 1,193 24.00 40.00 28.00 5.00 0.00 3.84 1.58 มาก
2. ระดับของผลการเรียนรู้ที่ได้รับเมื่อสำเร็จการศึกษา 1,193 23.00 42.00 28.00 4.00 0.00 3.85 1.58 มาก
3. การจัดโปรแกรมการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษามีความเหมาะสมเพียงใด 1,193 18.00 50.00 29.00 1.00 0.00 3.86 1.58 มาก

หลักสูตร(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

หัวข้อจำนวนผู้ตอบ/ร้อยละ
4. หลักสูตรใช้วิธีการสอนแบบใดที่ท่านชอบและสนใจที่จะเรียนรู้
การบรรยาย
487 40.82
การสาธิต
664 55.66
การอภิปราย
258 21.63
การใช้ข้อคำถาม ถาม-ตอบ ในชั้นเรียน
415 34.79
การศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
310 25.98
การทำโครงงานในหัวข้อที่สนใจ
315 26.4
การศึกษาดูงานสถานที่จริง
823 68.99
การใช้การทดลอง/กรณีศึกษา/จำลองสถานการณ์
613 51.38
การใช้ปัญหาในการหาคำตอบ
280 23.47
การลงมือปฏิบัติจริง
897 75.19
การแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม
394 33.03
การใช้สื่อและเทคโนโลยี
613 51.38
อื่นๆ
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ควรดำเนินการก่อนสำเร็จการศึกษา
ไม่มีความจำเป็นต้องจัดอบรมเพิ่มเติม
69 5.78
การแนะนำแหล่งงาน
791 66.3
การเขียนใบสมัครและประวัติส่วนตัว (Resume), (VC) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
600 50.29
การให้ความรู้ (ติว) สำหรับสอบแข่งขัน บรรจุเข้ารับราชการ/วิสาหกิจ
578 48.45
การให้ความรู้ (ติว) เพื่อการสอบใบ ประกอบวิชาชีพ
608 50.96
การเตรียมความพร้อมในการสัมภาษณ์งาน
678 56.83
การพัฒนาความรู้เพื่อประกอบอาชีพอิสระ
685 57.42
6. จุดเด่นหรืออัตลักษณ์ของหลักสูตร
รายวิชาที่น่าสนใจ ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน
692 58.01
คณาจารย์ ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ
721 60.44
การจัดการที่มุ่งเน้นให้บัณฑิตปฏิบัติงานได้จริง
734 61.53
การจัดการที่มุ่งเน้นให้บัณฑิตเป็นผู้ประกอบการ
415 34.79
7. ความรู้และทักษะที่ได้รับจากการเรียนในหลักสูตร มีความเพียงพอที่จะทำให้ท่านมีความสามารถในการทำงานได้ดี (ถ้าเลือกเพียงพอ ให้ข้ามไปตอบข้อ 9)
1194 100.08
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ
8. ความรู้และทักษะใดที่หลักสูตรจำเป็นต้องมี เพื่อใช้ในการทำงาน
คอมพิวเตอร์ โปรแกรม..
81 6.79
ภาษา...
112 9.39
ความรู้เรื่อง..
41 3.44
ทักษะ ด้าน...
9. ความรู้และทักษะใดที่หลักสูตรควรต้องเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการทำงานได้ดียิ่งขึ้น
การเรียนรู้/ใฝ่รู้
532 44.59
การคิดวิเคราะห์
659 55.24
การตั้งค่าเป้าหมาย
423 35.46
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
600 50.29
ความเป็นผู้นำ
519 43.5
การทำงานเป็นทีม
538 45.1
การบริหารจัดการ
506 42.41
ทักษะการวางแผนและการแก้ไขปัญหา
682 57.17
การปรับตัว/ควบคุมอารมณ์
529 44.34
การเป็นผู้ประกอบการ
350 29.34
การคิดริเริ่ม
423 35.46
10. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อการพัฒนาหลักสูตร

มีปัญหาเกี่ยวกับระบบหรือแนะนำแนวทางการพัฒนาระบบ

© โทร.086-578-8433 คุณฐิติกร บุญราศรี