Chart...

การเรียนรู้

# หัวข้อ จำนวนผู้ตอบ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด avg sd แปลผล
1. ผลการเรียนรู้ที่หลักสูตรกำหนดมีความชัดเจนและง่ายต่อความเข้าใจ 1,203 24.00 40.00 28.00 5.00 0.00 3.84 1.58 มาก
2. ระดับของผลการเรียนรู้ที่ได้รับเมื่อสำเร็จการศึกษา 1,203 23.00 42.00 28.00 4.00 0.00 3.85 1.58 มาก
3. การจัดโปรแกรมการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษามีความเหมาะสมเพียงใด 1,203 18.00 50.00 29.00 1.00 0.00 3.86 1.58 มาก

หลักสูตร(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

หัวข้อจำนวนผู้ตอบ/ร้อยละ
4. หลักสูตรใช้วิธีการสอนแบบใดที่ท่านชอบและสนใจที่จะเรียนรู้
การบรรยาย
490 40.73
การสาธิต
669 55.61
การอภิปราย
258 21.45
การใช้ข้อคำถาม ถาม-ตอบ ในชั้นเรียน
419 34.83
การศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
313 26.02
การทำโครงงานในหัวข้อที่สนใจ
319 26.52
การศึกษาดูงานสถานที่จริง
831 69.08
การใช้การทดลอง/กรณีศึกษา/จำลองสถานการณ์
621 51.62
การใช้ปัญหาในการหาคำตอบ
282 23.44
การลงมือปฏิบัติจริง
904 75.15
การแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม
396 32.92
การใช้สื่อและเทคโนโลยี
617 51.29
อื่นๆ
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ควรดำเนินการก่อนสำเร็จการศึกษา
ไม่มีความจำเป็นต้องจัดอบรมเพิ่มเติม
69 5.74
การแนะนำแหล่งงาน
797 66.25
การเขียนใบสมัครและประวัติส่วนตัว (Resume), (VC) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
608 50.54
การให้ความรู้ (ติว) สำหรับสอบแข่งขัน บรรจุเข้ารับราชการ/วิสาหกิจ
584 48.55
การให้ความรู้ (ติว) เพื่อการสอบใบ ประกอบวิชาชีพ
613 50.96
การเตรียมความพร้อมในการสัมภาษณ์งาน
685 56.94
การพัฒนาความรู้เพื่อประกอบอาชีพอิสระ
691 57.44
6. จุดเด่นหรืออัตลักษณ์ของหลักสูตร
รายวิชาที่น่าสนใจ ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน
700 58.19
คณาจารย์ ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ
729 60.6
การจัดการที่มุ่งเน้นให้บัณฑิตปฏิบัติงานได้จริง
740 61.51
การจัดการที่มุ่งเน้นให้บัณฑิตเป็นผู้ประกอบการ
418 34.75
7. ความรู้และทักษะที่ได้รับจากการเรียนในหลักสูตร มีความเพียงพอที่จะทำให้ท่านมีความสามารถในการทำงานได้ดี (ถ้าเลือกเพียงพอ ให้ข้ามไปตอบข้อ 9)
เพียงพอ 961 คน
ไม่เพียงพอ 242 คน
8. ความรู้และทักษะใดที่หลักสูตรจำเป็นต้องมี เพื่อใช้ในการทำงาน
คอมพิวเตอร์ โปรแกรม..
81 6.73
ภาษา...
112 9.31
ความรู้เรื่อง..
41 3.41
ทักษะ ด้าน...
9. ความรู้และทักษะใดที่หลักสูตรควรต้องเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการทำงานได้ดียิ่งขึ้น
การเรียนรู้/ใฝ่รู้
539 44.8
การคิดวิเคราะห์
667 55.44
การตั้งค่าเป้าหมาย
428 35.58
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
605 50.29
ความเป็นผู้นำ
525 43.64
การทำงานเป็นทีม
545 45.3
การบริหารจัดการ
511 42.48
ทักษะการวางแผนและการแก้ไขปัญหา
686 57.02
การปรับตัว/ควบคุมอารมณ์
532 44.22
การเป็นผู้ประกอบการ
353 29.34
การคิดริเริ่ม
429 35.66
10. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อการพัฒนาหลักสูตร

มีปัญหาเกี่ยวกับระบบหรือแนะนำแนวทางการพัฒนาระบบ

© โทร.086-578-8433 คุณฐิติกร บุญราศรี