ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 แยกรายคณะ/หลักสูตร

ข้อคำถาม TQF

1. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
4.48
1. มีความยึดมั่นความดีงามในทางวิชาการ ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละและมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่น
4.50
2. มีวินัย ตรงต่อเวลา และรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
4.44
3. เคารพสิทธิของผู้อื่น คำนึงถึงความเสมอภาค รวมถึงระเบียบและกฎเกณฑ์ในสังคม
4.50
2. ด้านความรู้
3.99
1. มีความสามารถอธิบายหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาวิชาที่ศึกษา
3.99
2. มีความสามารถในการบูรณาการเนื้อหาในสาขาวิชาชีพและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
3.94
3. มีความสามารถประเมินค่า โดยอาศัยข้อเท็จจริงในการตัดสินใจ
4.04
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.95
1. มีความสามารถเชิงคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ อย่างเป็นระบบ
4.02
2. มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ไปบูรณาการกับศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาได้
4.00
3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม/องค์ความรู้ใหม่ได้
3.83
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.39
1. มีจิตสำนึกต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
4.53
2. มีความสามารถในการปรับตัวในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
4.52
3. มีภาวะการเป็นผู้นำ ช่วยเหลือผู้อื่นและแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
4.13
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
4.00
1. มีความสามารถเลือกใช้ทักษะทางภาษาและรูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสม
3.99
2. มีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการรวบรวมข้อมูล ติดต่อสื่อสาร จัดการและนำเสนอข้อมูลได้
4.15
3. มีความสามารถนำเทคนิคทางสถิติ และทางคณิตศาสตร์พื้นฐานมาใช้ในการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์และนำเสนอประเด็นต่าง ๆ ได้
3.85

ข้อคำถาม PLOs ปี 2562

จำนวนนักศึกษา/ผู้ใช้บัณฑิต ที่ยังไม่ได้ตอบแบบประเมิน ปีการศึกษา 2562

คณะมีงานทำจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามคิดเป็นร้อยละจำนวนผู้ที่ยังไม่ได้ตอบแบบสอบถามคิดเป็นร้อยละ
ผลิตกรรมการเกษตร 383 86 22.45 297 77.55
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 70 9 12.86 61 87.14
เศรษฐศาสตร์ 146 7 4.79 139 95.21
ศิลปศาสตร์ 101 24 23.76 77 76.24
วิทยาลัยพลังงานทดแทน 64 25 39.06 39 60.94
สารสนเทศและการสื่อสาร 42 16 38.10 26 61.90
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 82 23 28.05 59 71.95
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 140 42 30.00 98 70.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 118 26 22.03 92 77.97
วิทยาศาสตร์ 216 81 37.50 135 62.50
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 154 29 18.83 125 81.17
บริหารธุรกิจ 490 114 23.27 376 76.73
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 61 23 37.70 38 62.30
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 314 58 18.47 256 81.53
พัฒนาการท่องเที่ยว 115 12 10.43 103 89.57
ภาพรวมมหาวิทยาลัย 2496 575 23.04 1921 76.96